Прокат велосипедов, Веломагазин, Ремонт велосипедов - Велократия

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА НА ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ

 

м. Київ

30.04.2018 р.

 

Фізична особа-підприємець Васильєв В. А., що іменується надалі «Орендодавцем», надасть послуги, що вказані нижче будь-якій фізичній чи юридичній особі, що надалі іменується «Орендар».

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець зобов’язується надавати Орендареві у тимчасове володіння і користування (далі — «оренду») наявне у Орендодавця на момент звернення спортивне обладнання, а Орендар — прийняти передане в оренду обладнання.

1.2. Орендар власним підписом підтверджує повний перелік обладнання, яке передається в оренду Орендарю, та оформлюється окремим документом, який складається при фактичній передачі обладнання Орендарю.

1.3. Повним і беззастережним акцептом Публічної оферти є факт прийняття в оренду обладнання.

1.4. Дана оферта вважається основним документом у офіційних взаєминах між Орендодавцем та Орендарем; прийняття її Орендарем означає, що всі умови зрозумілі і прийняті в повному обсязі.

1. 5. Здійснюючи дії по акцепту цієї Оферти, Орендар підтверджує свою правоздатність та дієздатність, а також законне право користувача вступати у договірні відносини з Орендодавцем.

2. Порядок нарахування орендної плати

2.1. Порядок нарахування орендної плати проводиться відповідно до прайс-листу, що діє в пункті видачі спортивного обладнання.

2.2. Орендар зобов’язується повернути передане йому Орендодавцем в оренду обладнання в справному стані з яке супроводжується всіма раніше переданих комплектуючих.

3. Порядок передачі та повернення обладнання

3.1. Устаткування надається в оренду після отримання Орендодавцем від Орендаря застави та письмово засвідченої передачі обладнання. Під заставою мається на увазі документ (водійське посвідчення чи закордонний паспорт) та грошова застава, розмір якої залежить від типу та кількості орендованого обладнання.

3.2. Орендодавець зобов’язується при передачі обладнання в оренду Орендарю продемонструвати працездатність, справність і комплектність спортивного обладнання Орендарю, а Орендар повинен, відповідно, перевірити працездатність, справність і комплектність обладнання.

3.3. При поверненні спортивного обладнання Орендарем Орендодавець у присутності Орендаря проводить перевірку його працездатності та комплектності.

3.4. При затримці здачі орендованого спортивного обладнання понад установлений строк Орендар зобов’язаний оплатити Орендодавцю орендну плату за фактичний час користування обладнанням відповідно до діючих тарифів.

3.5. При поверненні обладнання в разі встановлення факту явної несправності або некомплектності, або наявності очевидних порушень інших технічних характеристик, складається акт приймання спортивного обладнання. В акті вказуються видимі пошкодження, а також Орендодавець залишає за собою термін до 5 робочих днів на виявлення прихованих дефектів. Орендар зобов’язується компенсувати витрати на закупку пошкоджених частин та витрати пов’язані з ремонтними роботами. У разі несплати Орендарем всієї суми Орендодавець вправі звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості.

3.6. Орендар не несе відповідальності за пошкодження, пов’язані з природним зносом деталей і механізмів.

3.7. Якщо обладнання не підлягає відновленню, а також у разі втрати обладнання (у т. ч. внаслідок його крадіжки), Орендар зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю всі витрати, пов’язані з придбанням такого ж, або аналогічного обладнання (нового) за цінами чинним на момент встановлення факту втрати (в т.ч. крадіжки) обладнання.

3.8. Орендар згоден з тим, що при виникненні його відповідальності перед Орендодавцем, Орендодавець має право утримати кошти (або їх частину) внесених Орендарем в заставу.

3.9. Якщо протягом 3-х (трьох) робочих днів Орендар не надав вмотивованих заперечень щодо виставленого (-их) рахунку (-ів) на ремонт, або на втрачене (-і) комплектуючі (Обладнання), вина Орендаря вважається встановленою і доведеною в односторонньому порядку.

3.10. Орендар зобов’язаний сплатити орендну плату за оренду втраченого (в т.ч. викраденого) обладнання до дати підписання сторонами акту про відшкодування заподіяної шкоди.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Орендодавець зобов’язаний:

4.1.1. Консультувати Орендаря з питань експлуатації переданого в оренду обладнання.

4.1.2. Надати Орендарю спортивне обладнання у технічно справному стані.

4.1.3. У разі виявлення несправності, що сталася з вини Орендодавця, а також в разі необхідності проведення ремонту цього обладнання, замінити обладнання на інше, в разі його наявності.

4.2. Орендар зобов’язаний:

4.2.1. Перевірити обладнання перед використанням та підтвердити його справність. Засвідчити своїм підписом згоду з технічною справністю обладнання в акті прийому-передачію.

4.2.2. Не передавати взяте в оренду спортивне обладнання на будь-яких підставах третім особам, без узгодження з Орендодавцем.

4.2.3. Не розбирати механізми та не модифікувати обладнання ніяким чином, не виконувати будь-яке технічне обслуговування і ремонт.

4.2.4. У разі пошкодження або втрати обладнання Орендар зобов’язаний негайно в усній формі по телефону і в письмовій формі повідомити Орендодавця про те, що трапилося; причини і розмір збитків встановлюються Орендодавцем після проведеної діагностики.

5. Ціни та порядок розрахунків

5.1. Орендна плата встановлюється відповідно до прайс-листа, наведеному на сайті компанії: https://www.www.velokratia.com.ua/

5.2. До моменту повного розрахунку Орендодавець вправі утримувати заставу в себе.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За прострочення перерахування плати за ремонт та/або відновлення обладнання (або його комплектуючих) Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати штрафної неустойки в розмірі 0,5% від несплаченої суми за кожен день прострочення. Обов’язок по сплаті пені виникає з моменту закінчення 3-х денної відстрочки після підписання відповідного Акту (-ів) надання послуг, який (-і) Орендарем не сплачено.

6.2. Якщо Орендар не здійснює повний розрахунок з Орендодавцем протягом 20 календарних днів після закінчення 3-х денної відстрочки, Орендодавець має право подати судовий позов.

6.3. При поверненні Орендарем несправного, а також у неналежному технічному стані обладнання Орендодавець має право вимагати від Орендаря оплати витрат по ремонту такого обладнання. якщо при поверненні обладнання встановлена втрата або його некомплектність, Орендодавець має право вимагати від Орендаря оплати фактичних витрат на покупку аналогічного обладнання або їх відсутніх частин.

6.4. За передачу обладнання у користування третім особам без письмової згоди Орендодавця Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати штрафу в розмірі до 20% від загальної вартості, переданого без згоди Орендодавця обладнання, достроково повернути передане майно.

6.5. Орендодавець не несе відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна життю, здоров’ю та майну Орендаря, безпосереднього користувача Обладнання, іншим особам та довкіллю внаслідок порушення Орендарем правил експлуатації і безпечного використання Устаткування у тому числі шкоди у наслідок ДТП.

6.6. Орендодавець не несе відповідальність за упущену вигоду клієнта або третіх осіб, що виникла внаслідок поломки або поганої роботи обладнання.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.

8. Інші умови

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором сторони несуть відповідальність відповідно до Договору, а також згідно з чинним законодавством України.

8.2. У випадку не повернення орендованого майна протягом однієї години після закінчення робочого дня або, закінчення терміну прокату, орендодавець звертається до правоохоронних органів з заявою про шахрайство.

8.3. У випадку неповернення орендованого майна та відсутності зв’язку з орендарем, орендодавець публікує в зручний для себе спосіб будь-яку особисту інформацію про орендодавця, на період його розшуку:

8.3.1. в тому числі будь-яку інформацію про його родичів, знайомих, колег або інших третіх осіб, які пов’язані з орендарем.. Орендар дозволяє публікацію фотографій, відео, аудіо та інших матеріалів в соціальних мережах, зовнішній рекламі, в ЗМІ, і в інших можливих інформаційних порталах.

9. Реквізити Орендодавця:

Фізична особа-підприємець Васильєв В. А.

Виписка з ЄДР серії АВ №507350

м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 25